Uniek

In 2011 is op verzoek van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Kaag en Braassem een initiatiefgroep geformeerd met de opdracht de haalbaarheid en wenselijkheid van een hospice in de gemeente Kaag en Braassem te onderzoeken. Tijdens haar onderzoek heeft de initiatiefgroep de volgende partijen benaderd: huisartsen, gemeente, zorgverzekeraars, financieel deskundigen, zorgverleners, omliggende hospices, koepelorganisatie van de VPTZ en het netwerk palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord.

Uit informatie van alle betrokken partijen is gebleken dat er in Kaag en Braassem ruimte is voor een voorziening ten behoeve van mensen die palliatieve terminale zorg nodig hebben. Voor de komende jaren zal beschikbaarheid van twee bedden hiervoor voldoende zijn.

Ook heeft de initiatiefgroep zich gebogen over een voorziening voor een tijdelijke vorm van zorg die thuis niet geboden kan worden en waarvoor geen ruimte beschikbaar is in andere zorgvoorzieningen. De inschatting van de initiatiefgroep is dat de beschikbaarheid van twee van dergelijke bedden een toekomstbestendig scenario is. Sinds 2015 is een dergelijke voorziening eerstelijnsverblijf gaan heten.

Het bestuur van Hospice Amandi heeft op basis hiervan de keuze gemaakt een voorziening te ontwikkelen waar vier gasten kunnen worden opgenomen.

Er zullen twee bedden gereserveerd worden voor hospicezorg (PTZ indicatie) en twee bedden voor eerstelijnsverblijf. Met enige overlap is rekening gehouden. Het is denkbaar dat er bij volle bezetting op enig moment drie gasten opgenomen zijn in het hospice en één in het eerstelijnsverblijf, dan wel drie gasten in eerstelijnsverblijf en één in het hospice. Ook is het mogelijk dat gasten opgenomen worden in het kader van respijtzorg.

Omdat we meer zijn dan een hospice, wordt de naam 'AmandiHuis'.